Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Millipede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75239906, met als doel advies en dienstverlening op het gebied van intellectueel eigendom, in het bijzonder octrooien.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van aan Millipede verbonden natuurlijke en rechtspersonen, bijvoorbeeld iedereen die, al dan niet in dienstverband, werkzaamheden verricht ten behoeve van Millipede bij het uitvoeren van aan Millipede opgedragen werkzaamheden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

2. Uitvoering en omvang opdracht

2.1 Opdrachtgever wordt geacht de opdracht zelf te hebben gegeven, tenzij vooraf nadrukkelijk schriftelijk kenbaar is gemaakt dat de opdracht namens een derde wordt verstrekt en Millipede heeft bevestigd dat zij die derde als opdrachtgever accepteert. Ingeval er meerdere betrokken partijen zijn, dienen opdrachtgever en deze partijen zelf zorg te dragen en in te staan voor eenduidige instructies aan Millipede. Partijen komen overeen dat de door Millipede op haar bevestiging als “opdrachtgever” of “principal” aangeduide partij – of bij gebreke daarvan de eerstgenoemde aanvrager – penvoerder is en zijn/haar instructies leidend zijn voor Millipede. Tenzij anders overeengekomen, wordt er door Millipede ook uitsluitend met opdrachtgever gecorrespondeerd. Millipede zal evenwel, als daarom wordt verzocht, of indien dit noodzakelijk wordt geacht, ook andere (rechts)personen en betrokkenen op de hoogte brengen en houden van het verloop van de opdracht. In geval van onduidelijkheden of discrepanties kan Millipede expliciete instructies van opdrachtgever verlangen. Opdrachtgever vrijwaart Millipede voor
aanspraken van andere betrokken partijen of derden waarmee Millipede – gegeven deze instructies en/of wijze van communicatie – wordt geconfronteerd.

2.2 Millipede is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

2.3 Kostenopgaves worden niet standaard verstrekt. Zij gelden – tenzij anders vermeld – bij benadering en zijn daarbij momentopnames. Ook offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Een opdracht wordt geacht te zijn aanvaard nadat Millipede deze schriftelijk heeft bevestigd, of nadat Millipede is begonnen met het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

2.5 Millipede zal zich steeds inspannen om de aan haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. Millipede is niet tot het uitvoeren van niet expliciet opgedragen werkzaamheden verplicht. Het niet uitvoeren van niet expliciet opgedragen werkzaamheden kan niet tot enige aansprakelijkheid leiden. Wat betreft de opdracht om een octrooiaanvrage, een merk- of modeldepot of een gebruiksmodelaanvrage in te dienen, danwel om de vertegenwoordiging over te nemen of andere werkzaamheden uit te voeren, geldt dat een dergelijke opdracht in ieder geval ook de opdracht inhoudt om te rapporteren over de
ontwikkelingen terzake van die opdracht.

2.6 Opdrachtgever zal Millipede tijdig alle voor de uitvoering van een opdracht relevante informatie en instructies verstrekken. Ook dient opdrachtgever Millipede tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de adresgegevens, tenaamstelling en andere van belang zijnde gegevens betreffende opdrachtgever en de eventuele bij de uitvoering van de opdracht betrokken andere partijen. Voldoet opdrachtgever niet aan deze verplichtingen, dan komt dit voor zijn/haar risico.

2.7 Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever en de andere betrokken partijen erkennen dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, bijvoorbeeld door virussen en spam filters. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft
op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties tot stand komen, hierbij uitgesloten.

2.8 Millipede is niet gehouden correspondentie die Millipede ontvangt met betrekking tot zaken, voor de instandhouding waarvan Millipede geen opdracht heeft ontvangen, door te zenden. Millipede neemt in ieder geval geen kennis van de inhoud van deze correspondentie. Hiermee samenhangende risico’s komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

2.9 Partijen kunnen hun samenwerking te allen tijde beëindigen. Indien, gedurende de uitvoering van een opdracht, blijkt dat er bij de uitvoering een belangenconflict ontstaat, zoals bedoeld onder de toepasselijke gedragsregels, of er een reële dreiging is dat een dergelijk conflict kan ontstaan, of indien sanctiemaatregelen van overheden of supranationale instanties daartoe direct of indirect aanleiding geven, zal Millipede haar werkzaamheden in ieder geval moeten beëindigen. De tot en met beëindiging gemaakte kosten en overige verschuldigde bedragen zullen alsdan worden afgerekend en een eventueel restant van een reeds ontvangen voorschot zal worden gerestitueerd.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

3.1 Millipede sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door een of meerdere van haar merkengemachtigden en/of octrooigemachtigden en schade die anderszins aan Millipede kan worden toegerekend, tenzij opdrachtgever aantoont dat de door haar/hem geleden schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Millipede. De aansprakelijkheid zal in elk geval zijn beperkt tot het bedrag dat de
door Millipede afgesloten toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, waar van toepassing vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat niet gedekt wordt door deze verzekering.

3.2 Ingeval de in art. 3.1 genoemde aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, en Millipede toch aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van € 10.000. Daarbij geldt dat het door Millipede te betalen bedrag in geen geval hoger is dan het bedrag dat opdrachtgever heeft betaald aan Millipede voor desbetreffende opdracht.

3.3 Millipede sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door Millipede geraadpleegde literatuurbronnen en de door haar geraadpleegde registers, alsmede voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever of andere betrokken partijen verstrekte informatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van communicatie die op verzoek of met instemming van opdrachtgever plaatsvindt.

3.4 Millipede sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit voor schade die toe te rekenen is aan door haar ingeschakelde derden.

3.5 Een schadevergoedingsvordering vervalt één jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en Millipede als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervalt of verjaart op basis van toepasselijk recht.

4. Declaraties

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt voor alle werkzaamheden (achteraf) aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden geldende en eenzijdig door Millipede vastgestelde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren. Ook reistijd wordt op basis van uurtarief in rekening gebracht. Millipede. hanteert daarnaast ook vaste honoraria. Aan opdrachtgever worden alle kosten (zoals taksen, griffierechten, declaraties buitenlandse collega bureaus, vertaalkosten etc.) die verband houden met de uitvoering van een opdracht in
rekening gebracht.

4.2 Millipede kan op ieder moment betaling van een voorschot verlangen van opdrachtgever. Het is Millipede steeds toegestaan de werkzaamheden niet te starten of voort te zetten, als zo’n voorschot nog niet is voldaan. Ook wanneer er verzuim is aangaande de voldoening van enige (andere) nota van Millipede, is Millipede gerechtigd de werkzaamheden te staken/op te schorten. Eventuele schade als gevolg van dit niet aanvangen, respectievelijk staken/opschorten van de
werkzaamheden, komt volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever (ex artikel 6:83 sub a. BW) na het verstrijken van dertig dagen na de datum van een onbetaalde factuur in verzuim en is deze aan Millipede een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verhoogd met 2%. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening aan één of meer van voorgenoemde betalingsverplichtingen komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.4 Wanneer verzocht is de facturen aan een andere (rechts)persoon dan opdrachtgever te richten, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de facturen, rente en kosten vis-à-vis Millipede.

4.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op alle door opdrachtgever verschuldigde incassokosten, dan op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom (op volgorde van ouderdom van de openstaande facturen) en de daarover lopende rente, ook als opdrachtgever aan geeft een andere factuur te voldoen, of indien deze een andere volgorde voorstaat. Verrekening door opdrachtgever is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Millipede. Opdrachtgever kan zich ook niet op opschorting, korting of andere inhoudingen beroepen. Indien er gedeeltelijk wordt gereclameerd, dient opdrachtgever het resterende deel binnen de betalingstermijn te voldoen.

5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan Millipede toekomende rechten, is zij gerechtigd in geval van overmacht de uitvoering van een opdracht op te schorten, danwel de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

6. Ontbinding / Retentierecht

6.1 Millipede is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buiten rechte schriftelijk te ontbinden, indien die opdrachtgever of een eventueel door deze aangewezen andere, financieel verantwoordelijke, (rechts)persoon, ook na schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

6.2 Millipede is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met opdrachtgever schriftelijk te ontbinden, indien aan opdrachtgever en/of een eventueel door deze aangewezen andere, financieel verantwoordelijke, (rechts)persoon (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever en/of een van deze andere partijen is aangevraagd, danwel is uitgesproken, de onderneming van opdrachtgever en/of een van deze andere partijen wordt geliquideerd, opdrachtgever en/of een van deze andere partijen de huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever en/of een van deze andere partijen beslag is gelegd, dan wel opdrachtgever en/of de eventueel door deze aangewezen andere, financieel verantwoordelijke, (rechts)persoon anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn/haar verplichtingen jegens Millipede te voldoen.

6.3 Millipede is bevoegd, de dossiers van opdrachtgever en alle correspondentie met betrekking tot de dossiers van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever of de eventueel door deze aangewezen andere, financieel verantwoordelijke, (rechts)persoon aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Millipede heeft voldaan.

7. Privacy

7.1 Millipede respecteert de persoonsgegevens van opdrachtgever en de overige betrokken partijen en draagt er zorg voor dat deze vertrouwelijk worden behandeld.

7.2 Informatie - waaronder persoonsgegevens - die Millipede van opdrachtgever en de overige betrokken partijen ontvangt, moet in voorkomende gevallen worden gedeeld met octrooiverlenende instanties, merkenbureaus, rechtbanken en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. Dit om aan de door deze instanties gestelde vereisten te kunnen voldoen en/of om de opdracht uit te voeren. Millipede vergaart, bewaart, gebruikt en deelt van opdrachtgever en de overige betrokken partijen verkregen informatie echter uitsluitend in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en), daaronder mede begrepen het innen van declaraties alsmede het voldoen aan eigen juridische verplichtingen. Na afronding van de opdracht wordt deze informatie - tenzij er een bewaarperiode geldt danwel wanneer een en ander met het oog op volgende opdrachten wenselijk is - door Millipede vernietigd, of aan opdrachtgever geretourneerd. (Millipede zal tussen deze beide een keuze maken).

7.3 Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@millipede.biz. Verzoeker ontvangt aansluitend bericht van Millipede. Er kunnen omstandigheden bestaan waaronder Millipede geen (volledige) uitvoering kan geven aan uw verzoek, bijvoorbeeld omdat zij gehouden is tot geheimhouding, of gebonden is aan beroepsregels of wettelijke bewaartermijnen.

8. Geschillenbeslechting

8.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Millipede is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Millipede zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.